Váš počítač, naše vizitka
NONSTOP HOTLINE
777 040 737

Všeobecné smluvní podmínky Nonstop-PC.cz

 

1. Platnost – Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro servis výpočetní techniky ve společnosti Petr Kozák – Nonstop PC servis Praha a okolí, IČ 88233618 (dále jen servis) a zákazníkem. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti servisu a zákazníka.

2. Objednávka – Možnosti podání objednávky:

- Telefonicky na tel. čísle +420777040737

- Využitím on-line formuláře na http://www.nonstop-pc.cz

- Emailem – objednávku můžete poslat na email info@nonstop-pc.cz, či servis@nonstop-pc.cz

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4. Práva a povinnosti servisu – při převzetí zařízení servisem musí technik zákazníkovi předat řádně vyplněný předávací protokol. Servis má právo dle obchodního zákoníku navýšit cenu až o 10% z odhadu bez povinnosti informovat o tom zákazníka předem. Případné navýšení ceny o více jak 10% je servis předem povinen konzultovat se zákazníkem. Servis neprovádí HW opravy - pouze výměnu komponent. Diagnostiku provádíme pouze testováním komponent v jiných PC. Servis nijak nezasahuje do elektrických obvodů zařízení (neprovádíme pájení atd. pouze výměny celých jednotlivých komponent). Při výměně dílů servis staré komponenty (díly) ekologicky likviduje - pokud si zákazník přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyplňování předávacího protokolu, kam technik tuto informaci zapíše.

5.Práva a povinnosti zákazníka – Zákazník je povinen vyplnit pravdivé údaje v předávacím protokolu. Předávací protokol je zákazník povinen uschovat a při přebírání zařízení zpět je povinen jej odevzdat technikovi. Při ztrátě předávacího protokolu je účtována smluvní pokuta ve výši 500Kč. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 10 dnů po termínu vyhotovení, je-li zakázka vyzvednuta později účtuje se za každý započaný den nad tuto dobu skladné ve výši 50Kč/den
Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má servisní organizace právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníku.

6. Platební podmínky – V současné době je možnost platit dvěma způsoby. 1) hotově při předání zařízení, nebo platbou převodem na náš účet - 2300232582/2010 (zařízení je předáno po připsání platby na náš účet).

7. Cena – Ceny za služby servisu se řídí platným ceníkem, který je na webu http://www.nonstop-pc.cz. Účtuje se za každá započatá hodina práce.

Odhadní cena v předávacím protokolu je vždy uváděna pouze za práci, nikoliv za dopravu, či náhradní díly.

Při servisu více zařízení se hodinová sazba účtuje u každého zařízení zvlášť - stejně tak i jednorázové poplatky.

8. Popis služeb - Reinstalace OS obsahuje: Reinstalace systému bez zálohy souborů, instalaci ovladačů zařízení a instalaci základního SW (Antivir, kodeky, PDF prohlížeč, atd) k reinstalaci je možné objednat i zálohu dat. Při reinstalaci budou nainstalována pouze ta zařízení, které jsou k PC v tu chvíli připojená (např. pokud probíhá reinstalace na naší pobočce, tak zařízení, která má zákazník doma - tiskárna, fotoaparát, scanner atd.) nebudou nainstalována a zákazník si je později musí doinstalovat sám.

Záloha dat obsahuje zálohu souborů všech uživatelů zařízení (hudba, video, obrázky, dokumenty), neurčí-li si zákazník jinak. Záloha naopak neobsahuje zálohu nainstalovaného SW a nastavení, či emailů - ty je možno zálohovat na výslovné přání zákazníka.

Čištění PC zahrnuje vyčištění vnitřních částí zařízení od prachu (chladič procesoru, grafické karty, napájecího zdroje a case a všech jejích částí. (Čištění nezahrnuje čištění zevnějšku skříně)

Čištění notebooku zahrnuje vyčištění chladiče, či chladičů notebooku od prachu a nečistot. (Čištění nezahrnuje čištění zevnějšku notebooku)

Odvirování zahrunuje odstranění všech infekcí ze zařízení, která se servisu podaří nalézt. Žádný antivir, ani postup při hledání virů není 100%, šance na odstranění všech virů se zvyšuje s použitím více metod a více programů pro odstranění virů, bohužel se tím ale zvyšuje i potřebný čas pro odvirování a tím i cena. Pokud zákazník požaduje odstranění konkrétního viru a s ním spojeného nežádoucího chování se zařízení, servis se tento vir zavazuje 100% odstranit.

Obnova dat - zajišťujeme pouze obnovu dat ze SW poškozených médií, či částečně HW poškozených médií, které ale stále PC je schopno detekovat. Standartně obnovujeme pouze dokumenty a multimediální soubory (obrázky, hudbu a videa) Pokud chce zákazník obnovit i jiná data, musí to výslovně uvést. V případě většího poškození média přeposíláme toto médium do společnosti Data Clinic (http://www.dataclinic.cz/) a v tomto případě se servis dále řídí dle smluvních podmínek této společnosti.

Servis expres - Servisem expres se rozumí servis, kdy je zařízení opravené do 24 hodin (do kterých se nepočítá samotná doba servisu popř. doba, dokud do servisu není dodán náhradní díl(y) - tzn. pokud zařízení servis převezme v poledne a následující den je ve 14:00 připraveno k vyzvednutí a samotný servis trval 3 hodiny - tak se stále jedná o servis expres. To samé platí v případě, pokud servis přebere zařízení např. v pondělí v poledne, náhradní díl potřebný k opravě dorazí ve středu dopoledne v 10 hodin - od této doby znovu běží lhůta 24 hodin + doba práce.


Vyměněné díly servis ekologicky likviduje, neurčí-li zákazník při vyplňování protokolu jinak. (viz. bod 4.)

Rychlá diagnostika - zrychlená diagnostika závady, která je časově méně náročná, ale nemusí vždy odhalit všechny chyby. Při rychlé diagnostice servis neručí za odhalení všech závad.

Diagnostika - na rozdíl od rychlé diagnostiky by se zde měly projevit všechny možné problémy, krom těch, které se z povahy věci projevují jen někdy a při konkrétních podmínkách (za jejich odhalení servis neručí, pokud zákazník neuvede konkrétní podmínky v předávacím protokolu)

Servis u zákazníka - Technik má právo požadovat při příjezdu (před započetím práce) na servisní místo (určené zákazníkem) zálohu ve výši ceny výjezdu + první hodiny práce a dále za každou další započatou hodinu. Zákazník je vždy povinen zaplatit a to i pokud se nepodaří problém vyřešit na místě (např. z technických důvodů.)

9. Stav zařízení při přebírání - Stavem zařízení se rozumí jeho funkčnost a stav, neprokáže-li zákazník funkčnost zařízení při přebírání, technik uvede zařízení jako nefunkční. Pokud není zařízení zcela nové, technik do protokolu zapíše "běžné opotřebení", to jest opotřebení vzniklé běžným používáním výrobku (škrábance, rýhy, zašpiněná místa, místa s opotřebeným lakem, ulomené plastové části atd.)

10. Poplatky za přebírání zařízení a další příplatky

Při přebírání zařízení mimo čas 9 - 18h, nebo mimo pracovní dny se účtuje 1h práce dle ceníku.

Přebírání zařízení při výjezdu - vždy zdarma

Pokud je na zařízení nainstalován jiný OS než MS windows + 100Kč ke každé hodině

Pokud je na zařízení nainstalován systém (či SW, ve kterém musí technik pracovat) v jiném jazyce než: čeština, slovenština, angličtina + 200Kč ke každé hodině

Při servisu více zařízení se hodinová sazba účtuje u každého zařízení zvlášť - stejně tak i jednorázovbé poplatky.

11. Reklamace

Reklamace přijímáme pouze po předešlé telefonické domluvě a to výhradně v pracovní dny mezi 10 až 16 hodinou.

Servis musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí.12. Platnost všeobecných smluvních podmínek

aktuální platné podmínky jsou vždy dostupné na: http://nonstop-pc.cz/smluvnipodminky.php

Servis má právo kdykoli tyto smluvní podmínky změnit

Zákazník souhlasí veškerými možnými způsoby uzavřením smlouvy (viz. bod 2) s aktuálními smluvními podmínkami

Tyto smluvní podmínky platí od 13. 8. 2013

Poslední aktualizace 10. 5. 2022